PRSOCup 2018 – Štěchovický pohár – přívlačový závod z lodí

prsocup 2018
Kdy:
30.3.2018 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2018-03-30T00:00:00+02:00
2018-03-31T00:00:00+02:00
Kde:
Vltava 9 revír 401 021
Náklady:
600Kč
Kontakt:
Martin Mičánek
602 142 340

Kompletní propozice v PDF

Seznam aktuálně přihlášených posádek.

Milé rybářky, páni rybáři, přátelé, kamarádi,

rok se s rokem sešel a já jsem rád, že vás letos mohu pozvat již na 2. ročník přívlačových závodů z lodí PRSOCup – Štěchovický pohár 2018. Závod proběhne dne 30.3.2018, stejně jako loni na Vltavě v nádherném, panenském prostředí údolní nádrže Štěchovice. Garantem celého závodu je uživatel revíru Český rybářský svaz – ÚS města Prahy.

Vzhledem k výborným zkušenostem z loňského roku jsme se rozhodli zachovat některé zvláštnosti našeho závodu.

  1. první přívlačový závod roku 2018 z lodí
  2. závod opět proběhne na Velký pátek před Velikonocemi
  3. závod bude příležitostí jak pro dvoučlenné posádky lovící z klasických lodí, tak také pro vyznavače stále oblíbenějšího Kayakfishingu – lovu z rybářských kajaků.

Mnozí z vás se možná podiví, jak je možné vláčet v uvedeném termínu, ale věřte, že tento revír jsme vybrali právě s ohledem na to, že přívlač je zde povolena (při dodržení specifických pravidel) celoročně. Jedná se o nádherný revír, který si svým romantickým nádechem a exkluzivní rybí obsádkou jistě získá srdce nejednoho z vás! Vltava 9 – Údolní nádrž Štěchovnice

Půjde o přátelský, náborový (to znamená do žebříčku ČRS nebodovaný) závod, který rád přivítá všechny z vás, kteří budou mít kamarádský přístup.

Pro přihlášení není třeba registrace sportovce u ČRS. Jste vítáni i vy z vás, kteří jste tento druh závodu nikdy nechytali a jen si jej chcete vyzkoušet.

Počet startujících lodí je omezen na 30. Registrace do závodu bude spuštěna v pondělí 19.2.2018 a uzavřena 27.3.2018. Cena startovného, které pokryje organizační výlohy spojené s pořádáním závodu, byla stanovena na 600,-Kč / plavidlo. Úhrada startovného musí být provedena na účet 982711193/0800 a to nejpozději do 27.3.2018. Ve zcela výjimečných, předem domluvených, případech je možné startovné předat v místě startu.

Přihlášky prosím zasílejte na e-mail: MMicanek@PRSO.me. Přihláška musí obsahovat jméno, telefon a e-mail. (v případě dvoučlenných týmů obou členů týmu). Registrace bude obratem potvrzena.

Petrův Zdar!

M.Mičánek

Kompletní propozice v PDF

PROPOZICE:

Organizační výbor:
Pořadatel a ředitel závodu: Martin Mičánek 602 142 340
Garant: František Čáha 602 181 160
Hlavní rozhodčí: Martin Juza 603 189 718

Bezpečnost a odpovědnost:
Všichni účastníci závodu se účastní na vlastní nebezpečí. Prosíme všechny účastníky o bezpečné, zodpovědné a ohleduplné chování. Organizátoři nenesou odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou jednáním jednotlivých závodníků či škodu, která vznikne na jejich vybavení a plavidle. Závodníci vyjádří svůj souhlas s daným bodem úhradou startovného.

Revír a závodní trať:
Vltava 9 – Údolní nádrž Štěchovnice. Prosíme o pečlivé prostudování popisu příslušného revíru a následné dodržování všech předepsaných pravidel spolu s dodržováním Rybářské řádu ČRS a Plavebního řádku ČR.

Každý závodník musí vlastnit oprávnění k lovu ryb na daném revíru vydané ČRS (povolenku) a před započetím závodu řádně dle RŘ zapsat docházku do soupisu úlovků! Daná skutečnost bude namátkově kontrolována. V případě potřeby může být povolenka účastníkům závodu organizátorem obstarána. V takovém případě prosíme o sdělení této skutečnosti nejpozději týden před závodem (ideálně při přihlášení do závodu).

Závod bude probíhat na celé ploše ÚN Štěchovice vyjma míst k lovu ryb zapovězených (především nezajíždět příliš blízko k hrázným tělesům. (viz. plavební značky). Současně prosíme ohleduplnost k třetím osobám a jejich majetku (rybářská veřejnost mimo závodníky, chataři, houseboaty, mola apod.)

Minimální vzdálenost plavidel při probíhajícím lovu (tzn. alespoň jedno z míjejících se plavidel loví) musí být minimálně 25m. Zakotvené plavidlo se objíždí otevřeným prostorem (nikoli při břehu). V případě, že je plavidlo zakotveno takovým způsobem, že průjezd blíže ke středu vodní plochy není možný, výše zmíněné pravidlo neplatí. Apelujeme však na vaši vzájemnou slušnost. Rychleji driftující nebo plovoucí plavidlo musí brát ohled na lovnou zónu plavidla zakotveného nebo pomalejšího.

Charakter toku: jedná se o hlubší údolní nádrž se spodní výpustí. Dno je většinou kamenité, sevřené. V toku se občas otevírají písčité pláže, kde je výška vodního sloupce menší. Podél strmých břehů jsou místy pásy drobnějších kamenů vzniklé přírodní erozí.

Výskyt ryb: Okoun říční (Perca fluviatilis), Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), Štika obecná (Esox lucius), Bolen dravý (Leuciscus aspius) a dále kaprovité druhy ryb.

Plavidla:
Závodu se mohou zúčastnit všechna plavidla k rybolovu určená. Běžně lodní přívlačové závody probíhají na rybářských loďkách či nafukovacích člunech v délce 2,5m až 4m. Pohonem těchto plavidel může být elektrický, případně spalovací, motor. Použití spalovacího motoru je na vodách ČR limitován výkonem jak přesněji popisuje Plavební řád ČR. Spalovací motory do 5HP výkonu mohou být řízeny bez speciálního oprávnění. Motory nad 5HP výkonu je možné použít pouze při složení příslušných zkoušek a získání patřičného oprávnění. Naše závody nejsou výkonem motoru nějak limitovány. Upozorňujeme však na to, že použití silných – hlučných motorů nemusí být vždy přínosem. Může dojít k nežádoucímu rozplašení ryb. Posádku lodi patřící do této skupiny budou tvořit vždy dva závodníci.

Druhou skupinou plavidel, které je možné v závodě použít, jsou rybářské kajaky. Tato plavidla budou tvořit jednotliví závodníci, jejichž handicap bude vyrovnán koeficientem.

Rozdíl mezi jednočlenným a dvoučlenným týmem bude kompenzován koeficientem 1,5 ve prospěch jednočlenných týmů.

Do závodu nemohou být připuštěna plavidla, která nevyhovují nařízením Plavebního řádu ČR.

BellyBoaty nejsou kvůli charakteru revíru pro tento závodu vhodné ani bezpečné.

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a pravidla stanovená Plavebním řádem ČR.

Způsob lovu a technické vybavení:
Všechny týmy obdrží během počáteční prezentace tabulku se startovním číslem a logo nutné použít během fotodokumentace úlovku. Startovní čísla budou odpovídat pořadí, ve kterém se týmy přihlásily a je třeba je umístit na loď, případně oblečení závodníka takovým způsobem, aby byla vždy a za všech okolností čitelná.

Lodě i kajaky smí být vybaveny echolotem.

Je třeba, aby každé plavidlo (tým) disponovalo nejméně jedním zařízením umožňující pořízení fotografie dokumentující parametry ulovené ryby.

Závod bude probíhat v rybolovu přívlačí a to výhradně z plavidla. Jsou povoleny všechny jednotlivé druhy přívlače (dropshot, jig apod.) vyjma trollingu za lodí poháněnou elektrickým či spalovacím motorem. Prut během lovu musí být vždy v ruce závodníka a nástraha musí být udržována během lovu v pohybu.

Umělé nástrahy nejsou nikterak limitovány. Je možné použít i nástrahy obsahující peří. Lov však bude probíhat výhradně na háčky BEZprotihrotu, případně s protihroty zamáčknutými. Toto pravidlo bude namátkově kontrolováno.

K vylovení měřené ryby z vody je třeba vždy užít podběrák.

V případě, že opustí jeden z týmu plavidlo, musí druhý člen týmu přerušit lov do doby, dokud se kolega na plavidlo nevrátí.

Časový harmonogram:
6:00 – Registrace a přivítání týmů
7:00 – 11:00 – 1. Dopolední kolo
11:00 – 12:30 – přestávka na oběd
12:30 – 14:30 – 2. Odpolední kolo
15:00 – vyhlášení vítězů

Při začátku kola se shromáždí všechna plavidla v prostoru startu na volné vodě. Opožděný start je možný a jde ke škodě příslušné posádky. Plavidla musí být do 15minut po ukončení kola v prostoru startu a je nutné odevzdat bodovací list bodovací komisi. Počátek i konec kola bude stanoven zvukovým signálem hlavního rozhodčího.

Trénink: Závodníci, kteří se zúčastní závodu, smí na daném revíru lovit naposledy 22.3.2018! Tato skutečnost může být ověřena v soupisu úlovků.

Bodování a vyhodnocení:
Bodovány budou všechny druhy ryb ulovené povoleným způsobem lovu, zaseknuté v hlavové části (ohraničené žaberním obloukem), dosahující délky minimálně 19cm a zdolané před časovým uplynutím konce kola.

Každá ulovená ryba bude změřena s maximální šetrností. Měření by mělo být prováděno na vhodné navlhčené podložce takovým způsobem, aby nedošlo k poškození ryby. Měření bude provádět vždy tým za pomoci vlastního metru. Druh ryby a naměřená hodnota v milimetrech se uvede do bodovacího lístku. 1mm = 1bod. Současně s měřením je nutné pořídit fotodokumentaci úlovku, naměřené hodnoty a přiloženého loga, které obdrží týmy před startem spolu se startovním číslem. Po zapsání a vyfocení úlovku musí být ryba v co možná nejkratším čase a bez poškození vrácena vodě.

Výsledky a pořadí v závodě bude určeno prostým součtem bodů (milimetrů) za obě kola.

Ceny pro vítěze:
Vítězné týmy závodu budou na prvních třech místech dekorovány poháry a dárkovými poukazy od firmy www.PRSO.me a to v hodnotách:
Tým na 1.místě – 1.500,-Kč; Tým na 2.místě 1.250,-Kč; Tým na 3.místě 1.000,-Kč

Parkování:
Parkovací kapacita u místa startu je limitovaná. Prosíme proto účastníky, aby parkovali „s rozumem“ a ohleduplně k ostatním. Zároveň doporučujeme, aby účastníci respektovali místní dopravní značení.

Občerstvení:
Mezi dopoledním a odpoledním kolem bude vyhrazena přestávka na oběd a ten je možné pořídit v nedaleké obci Třebenice. Restaurace V Proudech. Pro přepravu do restaurace v tomto případě doporučujeme užít automobil.

Sraz:
Sraz, registrace a start závodu proběhne u hráze Slapské přehrady (po proudu pod ní). Na místo se dostanete nejlépe přes Obec Slapy, kterou projedete směrem na Třebenice. V Třebenicích u hráze budete pokračovat skrz celou obec až dolů pod přehradu. Místo srazu viz. mapka.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, případně zrušení závodu, s ohledem na hydrometeorologické podmínky a jiné nepředvídatelné přírodní události. V případě zrušení závodu bude navráceno startovné.

Před zahájením závodu a v obědové pauze bude možné zakoupit některé produkty ze sortimentu internetového obchodu www.PRSO.me.

 

Mapa startu:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Napsat komentář